Thứ sáu, 03/02/2023 15:05:44 (GTM +7)

Thực trạng các mô hình du lịch cộng đồng đang hoạt động tại tỉnh Lâm Đồng 17/12/2022
CT&PT - Lâm Đồng là một tỉnh miền núi phía Nam Tây nguyên, là địa bàn sinh sống của các cộng đồng dân tộc thiểu số như Churu, Mạ, Cơ ho, M’Nông… Do đó, Lâm Đồng có nhiều lễ hội văn hóa, làng nghề truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc bản địa. Thời gian vừa qua, loại hình du lịch dựa vào cộng đồng ở Lâm Đồng - với phương châm 3 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” bước đầu xuất hiện và trở thành sự lựa chọn mới của nhiều du khách. Loại hình du lịch cộng đồng mang lại cho du khách những trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống của người dân tộc bản địa tại Lâm Đồng. Ngoài ra, với loại hình du lịch này, chính người dân bản địa tại Lâm Đồng được tham gia trực tiếp vào các hoạt động du lịch, quảng bá phong tục tập quán của dân tộc mình và thu được các lợi ích kinh tế - xã hội từ các hoạt động du lịch, đồng thời chịu trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và văn hóa địa phương.
Một số bất cập, hạn chế trong pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay 01/12/2022
CT&PT - Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các bước thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư luôn là những vấn đề nhạy cảm và mang tính thời sự, thu hút sự quan tâm của Nhà nước và toàn xã hội. Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích, xác định nguyên nhân cụ thể, làm rõ thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bài viết rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp quan trọng, góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong giai đoạn hiện nay.
Thống nhất nhận thức về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay 14/10/2022
CT&PT - Đảng ta là “Đảng khoa học và cách mạng”, “Đảng cầm quyền”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng là đạo đức, là văn minh”, người cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách mạng; đạo đức cách mạng là “gốc” của người cách mạng, của người cán bộ, đảng viên. Người cũng chỉ rõ, đạo đức cách mạng là thay đi cái cũ, chế độ cũ xấu xa, xây nên cái mới, chế độ mới tốt đẹp hơn, phù hợp hơn, vì thế cán bộ, đảng viên càng cần phải có đạo đức cách mạng.
Giá trị văn hóa với xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước. 28/09/2022
CT&PT - Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã bồi đắp nên bản lĩnh, trí tuệ, cốt cách của con người Việt Nam, kết tinh các giá trị văn hóa, tạo thành sức mạnh nội sinh giúp toàn dân ta vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách khắc nghiệt để đi đến những thắng lợi vẻ vang. Hiện nay, trong bối cảnh mới, phát huy các giá trị văn hóa là yếu tố quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp 13/09/2022
CT&PT - Văn hóa chính trị có vai trò rất to lớn đối với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Văn hóa chính trị giữ vị trí rất quan trọng trong việc tổ chức xã hội, định hướng điều chỉnh các hành vi và quan hệ xã hội. Đồng thời, cổ vũ, động viên, thúc đẩy hoạt động của cá nhân, giai cấp trong chính trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động chính trị của mỗi quốc gia, dân tộc.Văn hóa chính trị ở nước ta có một quá trình hình thành và phát triển lâu dài, gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Hiện nay, văn hóa chính trị Việt Nam đang được kế thừa và phát huy dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Điều đó cho phép bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, thống nhất giữa tính cách mạng và tính khoa học, truyền thống với hiện đại, dân tộc và quốc tế.
Xây dựng văn hoá pháp luật cho đội ngũ công nhân tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay 04/09/2022
CT&PT - Văn hóa pháp luật là tổng hoà các giá trị, chuẩn mực pháp luật của con người, được thể hiện qua ý thức và hành vi, sao cho phù hợp với các nguyên tắc, quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, văn hóa pháp luật định hướng, điều chỉnh hành vi các thành viên xã hội theo hướng tích cực; đồng thời tạo nên môi trường sống và làm việc kỷ cương tiến bộ, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Mục tiêu hướng đến của công tác xây dựng văn hóa pháp luật là nhằm hoàn thiện nhân cách con người, đảm bảo trật tự kỷ cương xã hội. Từ đó, phái sinh các giá trị khác như tính chính xác, hiệu quả, hiệu lực, nhân đạo, dân chủ, công bằng, bình đẳng, trách nhiệm. Xét đến cùng, xây dựng văn hóa pháp luật cho đội ngũ công nhân trước hết là hướng đến lợi ích của chính họ, không chỉ có lợi ích tinh thần mà cả lợi ích vật chất.
Tác động của chế định bắt buộc đối với lối sống 10/08/2022
CT&PT - Lối sống là phạm trù chỉ cách thức hoạt động sống của con người còn chế định là phạm trù chỉ những quy tắc ứng xử, chuẩn mực của hoạt động sống. Cả hai đều là những thành tố của văn hóa, đều liên quan đến hoạt động sống. Chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau, có sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.
Phát huy giá trị văn hóa đạo đức của con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 25/07/2022
CT&PT - Phát huy giá trị văn hóa đạo đức của con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được nhấn mạnh ở các nội dung: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước của nhân dân; nguồn lực con người và lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; tinh thần đại đoàn kết dân tộc gắn bó cộng đồng và đoàn kết quốc tế cao cả; sự khiêm tốn, cần cù, tự giác, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo...
Thanh niên xung phong: Biểu tượng tinh thần yêu nước của tuổi trẻ 14/07/2022
CT&PT - Trải qua 72 năm xây dựng, truyền thống cách mạng, phẩm chất của Thanh niên xung phong trong kháng chiến là hình mẫu để thế hệ trẻ học hỏi, tiếp bước cha anh, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Giáo dục, đào tạo - vấn đề cốt lõi trong phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc 30/06/2022
CT&PT - Dù là quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật, Anh hay là những con rồng mới nổi như Singapore, Hàn Quốc… Tất cả họ đều có một triết lý chung: Phát triển nguồn nhân lực nhất định phải bắt đầu bằng giáo dục - đào tạo. Là đất nước chỉ trong vòng 50 năm đạt được thành tựu của hàng trăm năm châu Âu công nghiệp hóa, Hàn Quốc đã làm nên sự ngưỡng mộ của thế giới đối với mình bắt đầu bằng giáo dục - đào tạo.