Thứ sáu, 03/02/2023 14:42:48 (GTM +7)

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với mốc son vàng của lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam 01/02/2023
CT&PT - Ngày 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, Người đã có những quyết định sáng suốt, kịp thời chỉ đạo cách mạng Việt Nam: Xây dựng căn cứ địa cách mạng, thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng và phát triển khu giải phóng, thành lập lực lượng vũ trang chính quy đầu tiên... Những điểm nhấn này đã tạo nên bước phát triển quan trọng đối với phong trào cách mạng Việt Nam, tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi.
Củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ 16/01/2023
CT&PT - Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ là mối quan hệ gắn bó thống nhất vì mục tiêu, lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tầm quan trọng của mối quan hệ này đã được Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII khi đề ra các giải pháp về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thiết chế Hội đồng trường đại học công lập 12/01/2023
CT&PT - Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước được Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng tự hào, bộ mặt kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến và khởi sắc, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đóng góp một phần quan trọng vào những thành quả đó là lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có giáo dục đại học. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, giáo dục đại học Việt Nam đã từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Tính đến năm 2021, nước ta có 4 trường đại học lọt top 1.000 thế giới, 11 trường đại học nằm trong bản xếp hạng châu Á của QS, nhiều ngành, lĩnh vực đào tạo được đứng trong tốp 500 thế giới1… Có được những thành tựu đó, không thể không kể đến sự đổi mới trong phương thức quản trị của các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học công lập khi triển khai thực hiện thiết chế Hội đồng trường. Bài viết khái quát quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thiết chế Hội đồng trường đại học công lập.
Đối ngoại quốc phòng - Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa 12/01/2023
CT&PT - Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đánh giá: “Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại”1. Để bảo vệ và phát huy thành quả đạt được, chúng ta cần phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, trong đó, đối ngoại quốc phòng được coi là kế sách “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” bằng biện pháp hòa bình.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong điều kiện mới 09/01/2023
CT&PT - Trên cơ sở quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, yêu cầu đặt ra hiện nay là cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội theo hướng đồng bộ, hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Bác bỏ luận điệu Việt Nam không thực thi và đảm bảo nhân quyền 05/01/2023
CT&PT - Xuyên tạc sự thật việc thực thi và bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam về bản chất là cùng chung chiêu trò thâm độc để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, chống phá Đảng và chế độ, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập...
Phát triển văn hóa ở Việt Nam hiện nay 03/01/2023
CT&PT - Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế giao lưu, hội nhập toàn cầu, văn hóa đang chịu sự tác động trên cả hai phương diện tích cực và tiêu cực. Nghiên cứu về phát triển văn hóa, nhận diện những vấn đề đang đặt ra hiện nay là một trong những nhiệm vụ cấp bách, quan trọng.
Nâng cao vai trò của công tác xuất bản sách lý luận, chính trị gắn với hoạt động hỗ trợ thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay 28/12/2022
CT&PT - Là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, sách lý luận, chính trị là một vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận văn hóa - tư tưởng. Sách lý luận, chính trị có vai trò “trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; giới thiệu kiến thức, kinh nghiệm có giá trị của các nước; góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, giáo dục, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng con người mới, nếp sống mới; đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái”1, trong đó có lực lượng thanh niên. Do đó, nâng cao vai trò của công tác xuất bản sách lý luận, chính trị gắn với hoạt động hỗ trợ thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng hiện nay là yêu cầu cấp thiết, nhất là trong bối cảnh hiện nay.
Một số kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng viên trẻ ở Binh đoàn 18 trong thời gian qua 27/12/2022
CT&PT - Công tác phát triển đảng viên trẻ ở Binh đoàn 18 trong thời gian qua luôn được cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp quan tâm sâu sát. Từ những ưu điểm, hạn chế tồn tại trong công tác phát triển đảng viên trẻ đã giúp cho Đảng uỷ Binh đoàn rút ra được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, từ đó góp phần bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu trong từng giai đoạn cách mạng, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Hiệp định Paris năm 1973 - Đỉnh cao của trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam” 26/12/2022
CT&PT - Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của mặt trận ngoại giao, minh chứng cho trường phái đối ngoại và ngoại giao đặc sắc, độc đáo của dân tộc Việt Nam. Trên cơ sở khái quát thực trạng đất nước và công tác đối ngoại sau hơn 35 năm đổi mới, bài viết đề xuất một số giải pháp chính nhằm phát huy sức mạnh ngoại giao "xây tre Việt Nam" trong Hiệp định Paris vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.