Thứ sáu, 03/02/2023 14:19:43 (GTM +7)

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược 01/02/2023
CT&PT - Vì sao phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực? Câu hỏi này được đặt ra trong bối cảnh có ý kiến cho rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng sẽ làm “nhụt chí”, “chùn bước” những người dám nghĩ, dám làm, thậm chí làm “chậm đi” sự phát triển của đất nước. Thực tiễn đã minh chứng: “Cuộc chiến” chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đặc biệt đã từng bước củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, thúc đẩy đất nước phát triển. Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, không phải là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ” như một số người không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc với động cơ sai, dụng ý xấu. Nhận định trên được khẳng định ngay ở trang đầu tiên của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Quan điểm của Đảng về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị 24/12/2022
CT&PT - Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung, tổ chức và hoạt động tổ chức bộ máy chính quyền đô thị nói riêng là một trong những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, xây dựng, hoàn thiện gắn với mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước ở các đô thị đã được tăng cường một bước. Tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị cũng như hoạt động quản lý nhà nước tại đô thị đã có những bước phát triển mới.
Giữ vững các nguyên tắc cơ bản trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 22/12/2022
CT&PT - Bài viết làm rõ các nguyên tắc cơ bản và việc giữ vững các nguyên tắc đó trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đó là: xác định đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên; rèn luyện và giữ vững quan điểm, lập trường cộng sản; kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong bối cảnh cụ thể; huy động, tổ chức nhiều lực lượng xã hội tham gia; thông qua đấu tranh, cần phát triển lý luận, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới 02/12/2022
CT&PT - Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có giá trị to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, trước sự phát triển của internet, mạng xã hội; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường đã tạo cơ hội cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được xem là nhiệm vụ sống còn của Đảng và chế độ ta.
Sáng tạo của cách mạng Việt Nam trong vận dụng những bài học Cách mạng tháng Mười 14/11/2022
CT&PT - Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đưa nhân dân lao động Nga và các dân tộc sống tại nước Nga từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước. Cách mạng Tháng Mười và Lênin đã cống hiến cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế những nguyên tắc lý luận quan trọng, những bài học kinh nghiệm quý báu vể đường lối chiến lược và sách lược của cách mạng, làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác. Cách mạng Việt Nam đã vận dụng thành công bài học về chuẩn bị lực lượng cách mạng và chớp thời cơ.
Quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa 12/11/2022
CT&PT - Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện của nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền tạo ra những cơ chế, thiết chế thực hiện các quyết định của pháp luật, duy trì trật tự và tự do công cộng như là những điều kiện cần thiết cho các biểu hiện của dân chủ.
Phê phán các quan điểm sai trái, thù địch về tự do tôn giáo ở Việt Nam 11/11/2022
CT&PT - Một trong những chiêu bài thường được các thế lực thù địch, phản động sử dụng là đăng tải, công bố các thông tin phiến diện, lệch lạc, thù địch, xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Đấu tranh trên lĩnh vực này là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp cộng đồng trong nước và quốc tế nắm rõ, nhận thức đúng đắn về tình hình tự do tôn giáo và pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam.
Phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 31/10/2022
CT&PT - Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới xác định: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”.
Nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay 26/10/2022
CT&PT - Nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược là một trong những yêu cầu hết sức quan trọng đối với đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Khả năng tham mưu, dự báo đúng và trúng của đội ngũ cán bộ sẽ góp phần giúp cho Đảng có những quyết sách sát hợp, tận dụng, khai thác một cách hiệu quả nhất các yếu tố thuận lợi, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở vùng Tây Nam Bộ 19/10/2022
CT&PT - Lợi dụng những khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương vùng Tây Nam Bộ (đồng bằng sông Cửu Long), thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động tăng cường các hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, qua đó chống phá Đảng và Nhà nước ta. Nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động từ đó đề ra những giải pháp phòng, chống có hiệu quả là một nhiệm vụ chính trị quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa vùng Tây Nam Bộ tiếp tục phát triển bền vững.